Publiée le 8 février 2024

Opgepasst – D’Kanner ginn heeschen!

 

Opgepasst, haut den 8. Februar (Fetten Donneschdeg) kommen d’Kanner heeschen. Si gi verkleet duerch d’Duerf, schellen un den Haiser a sangen Iech ee Lidd. Dir maacht hinnen eng grouss Freet mat enger Séissegkeet. Dofir passt haut op de Mëtteg besonnesch gutt op de Stroossen op.


Attention, aujourd’hui 8 février (Fette Donneschdeg), les enfants iront mendier. Ils se promèneront déguisés dans le village, sonneront aux portes et vous chanteront une chanson. Les enfants seront très heureux de recevoir une friandise. Soyez donc particulièrement vigilants dans la rue aujourd’hui.


Attention, today on 8 February (Fetten Donneschdeg) the children will go begging. They will go through the village dressed up, ring doorbells and sing you a song. The children will be very happy to receive a sweet. So take extra care on the street today.


Achtung, heute am 8. Februar (Fetten Donneschdeg) werden die Kinder betteln gehen. Sie ziehen verkleidet durchs Dorf, klingeln an den Türen und singen euch ein Lied. Die Kinder freuen sich sehr, wenn sie Süßigkeiten bekommen. Seien Sie also heute besonders vorsichtig auf der Straße.