EMW 2021 – BISSEN SECURITY EXPO

BIISSEN SECURITY EXPO
FIR KANNER & JUGENDLËCHER

MËTTWOCH 22. September 2021, 09h – 18h
Urban Village, Z.A.C. Klengbousbierg, Bissen

 

• Workshops fir Kanner
• Sécherheet um Schoulwee

 

PROGRAMM

09h00 
Ouverture vun der Security Expo
10h00 – 16h00 
Schoulwee Führerschainer Workshops
14h00 – 17h00 
MSF Mapathon : ateliers de cartographie participative pour élèves (> 13 ans)
17h00 
Kinowend fir Kanner zum Thema Mobilitéit