EMW 2021 – BISSEN COFFEE TO GO

BIISSEN COFFEE TO GO

MÉINDEN 20. September 2021
Arrêt bei der Kräizung, Bissen

 

 

PROGRAMM
06h30 – 9h00 
Gratis Verdeele vu Kaffi
a Croissant vum Schäfferot

 

 

PARTNER
Boulangerie Jos & Jean Marie