Le 21.09.2019 de 10:00 à 16:00 à Bissen (Start: 5b, route de Mersch (Spillplaz))

Spillplaze Rallye

Par: Administration communale de Bissen

Depart: Spillplaz bei der Spillschoul

De Rallye geet iwwert d‘Spillplaze bei der Spillschoul, Steekräiz, um Knapp bis bei de Frounert. Dräi vun dëse Spillplazen hunn nach Ateliere mat Spiller, déi einfach a flott sinn.
Dir kënnt och gären als Famill matmaachen. Léiert een Deel vun de Spillplazen an och nei Leit kennen.

De Spaass ass garantéiert.
Beim Frounert kritt Dir ee Maufel z’iessen a kënnt an d‘Schatztruh wulle goen.

Documents et liens