Le 25.04.2020 de 10:00 à 16:00 à Bissen (Hal Frounert (15 rue de la Laiterie, Biissen))

Secondhand fir Sportartikelen

Par: Sportskommissioun & Jugendhaus
Tel.:: 691/337225

Programm:
11:00 – 12:00 Auer: Autogrammstonn mam Luc Holtz
a Raphaël Stacchiotti
12:00 – 14:00 Auer: Foodtruck
13:00 – 16:00 Auer: Sportaktivitéiten am Frounert