Le 26.10.2019 de 09:00 à 11:30 à Bissen (9, rue du Fossé)

Pneuen a Luchtekontroll

Par: Commission de la voirie

Pneuen a Luuchtekontroll
Samschdeg, de 26. Oktober 2019
vun 09:00 bis 11:30
an Zesummenaarbecht mat DE COCK
Am Haff vum Pompjeesbau
Accès iwwert de Gemengen Atelier

Documents et liens