Le 14.03.2020 de 20:00 à 00:00 à Bissen (an der Festhal am Frounert)

OH YES , we have no Bananas

Par: Les Soirées Musicales de Bissen
E-mail: leydoris@pt.lu
Tel.:: (+352) 691 950 350

Eng Kulturhaaptstad sicht nom Supertalent.
“Favorites of the Roaring Twenties”.
E musikaleschen Spaass mat den overgiesslechen Evergreens aus den zwanzeger an drësseger Joren.

Documents et liens