Du 20.09.2020 au 20.12.2020 à (Um Maart rue de la Chapelle Biissen)

Lafcours fir Ufänger

Par: Sportskommissioun & Biissen Beweegt Sech
Tel.:: 691/337225

All Ufänger gett individuell betreit an dank der Gruppendynamik gëtt Durchhalen motivéiert

Documents et liens