Du 16.09.2019 au 22.09.2019 à Bissen (Iwerall am Duerf)

Europäesch Mobilitéitswoch

Par: Administration communale de Bissen

Säit 2005 mécht Lëtzebuerg aktiv bei der Europäescher Mobilitéitswoch mat, déi all Joer vum 16. bis den 22. September stattfënnt. Den Zweck vun der Campagne ass et, d‘Leit fir eng nohalteg Mobilitéit, eng besser Gesondheet a Liewensqualitéit ze sensibiliséieren.
Biissen huet 2016 déi éischte Kéier matgemaach, wou mir als Gemeng direkt déi 3 Kritären (all Dag eng Aktivitéit; eng permanent Mesure; eng wichteg Strooss fir een Dag gespaart) erfëllt hunn. Säitdeem si mir all Joer dobäi an hunn eis och 3 Joer als „Golden City“ qualifizéiert.

2018
2.792 Stied – dovun 33 aus Lëtzebuerg – hunn 2018 bei der Europäescher Mobilitéitswoch matgemaach. Biissen war am Ranking vun de klenge Stied bis 50.000 Awunner op der 10. Plaz.

Documents et liens