Le 20.09.2019 à 06:30 à Bissen (Busarrêt "Kierch" route de Mersch)

De Schäfferot verdeelt Kaffi

Par: Administration communale de Bissen

De Schäfferot verdeelt un all déi Leit, déi mam ëffentlechen Transport oder mam Vëlo fueren, e gratis frësche Kaffi, Orangëjus an e Kichelchen.

Och d‘Leit, déi Carsharing maachen oder zesummen op d‘Aarbecht fueren, däerfe gären dovunner profitéieren a kuerz bei eis stoe bleiwen.

Documents et liens