Le 27.11.2021 de 10:00 à 22:00

Chrëschtmaart – Samschdes

S A M S C H D E S,  2 7 . 1 1 . 2 0 2 1

11h00: Ouverture Chrëschtmaart
11h15: Optrëtt vum Kleeschen mat der Biisser Musek
11h30: Optrëtt vun de Primärschoul-Kanner virum Kleeschen
12h15: D’Biisser Musek begleet dem Kleeschen seng Visitt mat Chrëschtdagsmusek
15h00: Éischten Optrëtt vun der Trupp Forzarello mat hirer flotter Show “Jungle & Drums”
16h30: Zweeten Optrëtt vun der Trupp Forzarello
17h30: Concert vun der Dixie Band “FunBrass”
19h15: Drëtten Optrëtt vu Forzarello mat hieren impressionanter “Fire & Drums” Show
20h00: Concert mat der Song-Band “Singers Unlimited”
± 22h00: Schluss