Publiée le 20 juillet 2021

DRÉNKWAASSER / EAU POTABLE / TRINKWASSER

Un all d’Awunner vun Biissen
 
Déi lescht Analyseresultater déi vum Labo vum Waasserwirtschaftsamt gemeet gi sinn, hunn eng bakteriologesch Verschmotzung am Drénkwaasser festgestallt. Fir eventuelle Gesondheetsschied aus dem Wee ze goen, biede mer d’Awunner folgendes ze beuechten:
 
Benotzt kee Krunnewaasser fir Liewensmëttelzwecker. Benotzt fir ze drénken, d’Zänn ze botzen, d’Zoubereede vun Iessen a Wäsche vu réie Liewensmëttel just Fläschewaasser;
 
Fir alles anescht (Toilette, Dusch, Spullen, Botzen) ka weiderhi Krunnewaasser benotzt ginn.
 
De Labo wäert weider Analysen duerchféiere fir d’Qualitéit vum Drénkwaasser z’iwwerpréiwen. Zesumme mat den zoustännege Servicer vun der Gemeng gëtt alles ënnerholl fir d’Qualitéit sou séier wéi méiglech nees hierzestellen. Soubal déi aktuell Situatioun sech verbessert wäert d’Gemeng Iech informéieren. Mir bieden em Äert Versteesdemech an entschëllegen eis fir d‘Emstänn.
 
De Schäfferot
 

 
A tous les habitants du village de Bissen
 
Les analyses réalisées ce jour par le laboratoire de l’Administration de la gestion de l’eau ont montré que l’eau potable distribuée sur le territoire du village de Bissen est de mauvaise qualité bactériologique et est non-conforme aux normes pour une eau destinée à la consommation humaine.
Afin de de prévenir tout risque pour la santé, les habitants sont priés d’observer, jusqu’à nouvel ordre, les recommandations suivantes:
 
Ne pas consommer l’eau à des fins alimentaires. Pour la boisson, le lavage des dents, la préparation des aliments et le lavage des légumes crus, seules des eaux embouteillées devront être utilisées ;
 
L’eau du robinet reste utilisable pour les autres usages (toilettes, douche, vaisselle, nettoyage).
 
Le service technique de l’administration communale ainsi que les instances étatiques collaborent étroitement afin de rétablir la situation au plus vite.
Dès que l’administration communale de Bissen sera informée par le laboratoire d’un retour à la normale de la qualité de l’eau potable, les habitants en seront immédiatement avisés.
 
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
 
Le collège échevinal
 

 
An alle Einwohner des Dorfes Bissen
 
Die letzten Analysenresultate die durch das Laboratorium des Wasserwirtschaftsamtes ausgeführt wurden, haben eine bakteriologische Verunreinigung im Trinkwasser festgestellt. Um etwaigen Gesundheitsschäden vorzubeugen werden deshalb die Einwohner gebeten, folgendes zu beachten:
 
benutzen Sie kein Leitungswasser für Lebensmittelzwecke. Zum Trinken, Zähneputzen, Zubereiten von Speisen und Waschen von Rohkost sollte nur abgefülltes Flaschenwasser verwendet werden;
 
Leitungswasser kann weiterhin für andere Zwecke verwendet werden (Toilette, Dusche, Abwasch, Reinigung).
 
Das Laboratorium wird weiterhin Analysen durchführen um die Qualität des Trinkwassers zu überprüfen. Zusammen mit den zuständigen Behörden der Gemeinde wird alles unternommen um die Qualität so schnell wie möglich wiederherzustellen. Sobald sich die augenblickliche Situation verbessert, wird die Gemeindeverwaltung Sie informieren. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
 
Der Schöffenrat
 

 
Eng Gemeng déi verbënnt!
www.bissen.lu

Documents et liens