Publiée le 19 mars 2020

Avis au public du collège des bourgmestre et échevins dans le contexte actuel (Covid-19) 

Ëffentlech Matdeelung vum Schäfferot vun der Gemeng Bissen zur aktueller Situatioun (Covid-19) Moossname fir d’Verbreedung vum COVID-19 anzedämmen

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,

Déi aktuell Situatioun ass keng einfach a jidderee muss mat dru schaffe fir dës Kris esou gutt et geet ze packen.

De Schäfferot riicht den Appell un  all seng Bierger no hiren Noperen an der Famill ze kucken, sollten si zu deene vulnerabele Persoune gehéieren. Natierlech soll ee sech virun allem hei och un déi néideg Sécherheetsmesuren halen.

Och wëlle mir op dëser Plaz d’Informatioun deelen, dass d’Biisser Jugendhaus sech bereet erkläert huet de Leit bei den Akeef ze hëllefen. Mellt Iech dofir op der Nummer (+352) 26 94 84 50. Rufft also roueg ennert daer Nummer, oder eis Gemengen Servicer, un a mir sichen iech dann eng Person, déi fir iech géif d‘Akeef am Supermarché oder der Apdikt iwwerhuelen.

Besonnech fir déi eeler Matbierger kann et villäicht interessant sin, vum „Iessen op Rieder“ Gebrauch ze maachen. Heifir kënn Dir direkt d’Croix-Rouge zu Kolpech kontaktéieren (Tel. 27 55 – 5000 / isabelle.bock@croix-rouge.lu). Si ginn iech gaere sämtlech Erklärungen an Informatiounen.

Da profitéiere mir hei och nach fir eng Kéier zesummenzefaasse wéi eng Mesure bis elo geholl goufen an maachen de Point vun der aktueller Situatioun an der Gemeng Bissen.

D‘Büroe vun der Gemeng bleiwe fir de Public zou, mee d’Servicer vun der Gemeng si weiderhin disponibel an iwwer Telefon a Mail ze erreechen.

An absolut dringende Fäll (z.B. Etat civil) biede mir iech, am Viraus ee Rendez-vous auszemaachen. Sou wäit wéi méiglech versiche mir iech d’Certificatën an Dokumenter mat der Post oder iwwer Mail ze verschécken. Eng ganz Rei Démarchen kënnen och online iwwer www.guichet.lu gemaach gin. Eng Demande fir eng Carte d’Identité oder ee Pass gëllen an der ablacklécher Situatioun nitt als dringend.

D’Schoulen, d’Maison Relais an d’Crèchëbleiwen zou bis Sonndes den 19. Abrëll 2020.

  • All Fester, Versammlungen an aner Aktivitéiten oder privat Feieren an de Gemengeninfrastrukture si bis op Weideres annuléiert respektiv reportéiert.
  • D’Spillplazen an der Gemeng sinn zou.
  • D’SIDEC Recycling-Container-Parken an d’Gréngschnëttsammelstell zu Mersch, respektiv zu Bissen sinn zou. Eng Haussammlung fonctionnéiert vu Méindes dem 23 März 2020 un.
  • D’Kleedersammlung vum Donneschden, 26. Mäerz 2020 ass ofgesot, genee esou wéi d’Grouss Botz vum 21. Mäerz 2020.

Hu dir Froen zu anere Servicer, wou dir nit sécher sidd, da frot an deem Fall bei eis no a mir versichen ze hëllefen.

Vir all weider Informatioune verweise mer op d‘Internetsite vum Gesondheetsministère (www.sante.lu), dem Educatiounsministère (www.schouldoheem2020.men.lu), respektiv op de Site vun der Regierung (www.gouvernement.lu).

Mir maachen ee ganz eescht gemengten Appel, iech onbedéngt un d’Moossnamen a d’Recommandatioune vun den Autioritéiten ze halen an déi elementar a wichteg Gesten nitt ze vergiessen!

 De Schäfferot vun der Gemeng Biissen


 Avis au public du collège des bourgmestre et échevins dans le contexte actuel (Covid-19) Meures d’endiguement de la propagation du COVID-19

Chers citoyennes, chers citoyens,

La situation actuelle n’est pas facile et nécessite la participation de tout le monde pour arriver à surmonter cette crise.

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bissen fait appel à tous les citoyens de prendre soin de leur famille ou de leurs voisins s’ils appartiennent au groupe des personnes vulnérables. Bien entendu, une attention particulière doit être accordée aux conditions de sécurité nécessaires.

Nous aimerions également profiter de cette occasion pour partager l’information selon laquelle la « Maison pour jeunes Bissen » a décidé d’aider les gens à faire leurs courses. Pour ce faire, veuillez appeler le (+352) 26 94 84 50. La commune ne peut que saluer cette initiative et la soutenir en figurant d’intermédiaire. Contactez donc notre maison pour jeunes ou nos services communaux qui vous mettront en relation avec une personne qui se chargera de vos courses au supermarché ou à la pharmacie.

Surtout pour les personnes âgées, il pourrait être intéressant de recourir au service « repas sur roues ». A cet effet, la Croix-Rouge à Colpach vous prie de bien vouloir les contacter directement (Tel. 27 55 – 5000 / isabelle.bock@croix-rouge.lu). Leur personnel vous fournira les explications et informations nécessaires.

Nous profitons de l’occasion pour résumer une fois de plus les mesures qui ont déjà été mises en œuvre pour faire le point sur la situation actuelle dans la commune de Bissen.

 

Les citoyens sont priés de fixer un rendez-vous que pour les démarches administratives absolument nécessaires et urgentes (p.ex. état civil). Dans la mesure du possible, les certificats et documents vous seront envoyés par voie postale ou par mail. Bon nombre de démarches peuvent être effectuées en ligne via www.guichet.lu. Les demandes en renouvellement d’une carte d’identité ou d’un passeport ne sont  pas considérées comme urgentes dans la situation actuelle.

 

  • Les écoles, maisons relais et crèches seront fermées jusqu’au dimanche 19 avril 2020.
  • Toutes fêtes, réunions et autres activités ainsi que les fêtes privées organisées dans une des infrastructures de la commune sont annulées ou reportées.
  • Les aires de jeux ont été fermées.
  • Les parcs à conteneurs du SIDEC ainsi que l’aire de collecte de déchets verts à Mersch, respectivement à Bissen sont fermés. Une collecte de porte à porte a été mis en place à partir du lundi, 23 mars 2020.
  • La collecte de vieux vêtements du vendredi 26 mars 2020 est annulée, de même que l’action « Grouss Botz » du 21 mars 2020.

 

Si vous avez des questions au sujet d’autres services, n’hésitez pas à nous contacter. Nous essayons de faire de notre mieux pour vous aider.

Pour toute information supplémentaire, nous renvoyons vers le site du ministère de la santé (www.santé.lu), du gouvernement (www.gouvernement.lu), respectivement sur celui du ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse (www.schouldoheem2020.men.lu).

Nous lançons un appel très sérieux à vous tenir en détail aux mesures et recommandations formulées par les autorités et à ne surtout pas oublier les gestes élémentaires et d’autant plus importants !

 Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bissen.